Všeobecné podmínky a pravidla soutěže „Carnilove - dvouměsíční výzva“

 1. ÚVODNÍ USTANOVENÍ

  1. Tyto všeobecné podmínky a pravidla (dále jen „pravidla“) upravují podmínky soutěže nazvané „Carnilove – dvouměsíční výzva“ (dále též jen „soutěž“) provozované obchodní společností VAFO PRAHA, s.r.o., se sídlem Chrášťany, č.p. 94, PSČ 25219, IČ: 614 99 587, zapsané v obchodním rejstříku vedeném Městským soudem v Praze oddíl C, vložka 30564 (dále jen „provozovatel“).
  2. Soutěž je organizována v rámci zvláštní webové stránky provozovatele umístěné na internetové adrese http://vyzva.carnilove.cz/ (dále jen „webová stránka“).
 2. TRVÁNÍ SOUTĚŽE

  1. Soutěž probíhá v termínu od 8.2.2017 do 30.4.2017 23:59 hod. (dále jen „doba trvání soutěže“), a to ve dvou (2) soutěžních kolech (dále jen „soutěžní kola“ či jednotlivě „ soutěžní kolo“).
  2. První soutěžní kolo proběhne od 8.2.2017 00:01 hod. do 28.2.2017 23:59 hod. výhradně prostřednictvím webové stránky. Druhé soutěžní kolo proběhne od 5.3.2017 do 30.4.2017.
  3. Pro určování dob a lhůt v rámci soutěže je rozhodný středoevropský čas.
 3. ÚČAST V SOUTĚŽI

  1. Účast v soutěži je dobrovolná.
  2. Vyloučena je účast v soutěži prostřednictvím zástupce.
  3. Soutěžícím může být jen fyzická osoba:
   1. starší 18 let s doručovací adresou na území České republiky;
   2. která není v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli a není ani osobou blízkou k osobě v pracovněprávním nebo obdobném vztahu k provozovateli.
  4. Z účasti v soutěži může být rozhodnutím provozovatele vyloučen soutěžící, který zneužívá či porušuje pravidla (včetně příloh k pravidlům), či který v souvislosti se soutěží porušuje práva anebo poškozuje či ohrožuje oprávněné zájmy provozovatele nebo třetí osoby anebo jedná v rozporu s dobrými mravy.
  5. Provozovatel nemá povinnost informovat soutěžícího o tom, že byl vyřazen z účasti v soutěži pro nesplnění podmínek (předpokladů) soutěže nebo o tom, že se nestal výhercem v soutěži.
 4. PRVNÍ KOLO SOUTĚŽE

  1. Soutěžící na webové stránce vyplní registrační formulář, do kterého soutěžící doplní informace o své osobě, informace o domácím zvířeti, s nímž se chce soutěžící soutěže zúčastnit (včetně fotografií takového domácího zvířete) (dále jen „domácí zvíře“), a další požadované informace.
  2. Domácí zvíře nesmí vykazovat známky klinického onemocnění, nesmí mít problémy se zuby, se žaludkem či s klouby. Domácí zvíře nesmí být na dietě (včetně na speciální diety doporučené veterinářem), tedy domácí zvíře by nemělo být krmeno žádným dietetickým krmivem. Další požadavky na domácí zvíře (jež je možné přihlásit do soutěže) stanoví příloha č. 1 pravidel, jež tvoří nedílnou součást pravidel.
  3. Každý soutěžící se může do soutěže přihlásit pouze s jedním domácím zvířetem. Každé domácí zvíře může být přihlášeno do soutěže pouze jednou, tedy více soutěžících se nemůže do soutěže přihlásit se stejným domácím zvířetem.
  4. Soutěžící postupující z prvního soutěžního kola do druhého soutěžního kola budou vybráni komisí (porotou) složenou z pracovníků provozovatele, a to dle volného uvážení takové komise. Soutěžící, kteří byli takto provozovatelem vybráni jako postupující do druhého soutěžního kola (dále jen „vybraní soutěžící“), budou o této skutečnosti informováni elektronickou poštou, a to na adresu uvedenou při registraci soutěžícího. Výsledky výběru provedeného komisí (porotou) mohou být uvedeny také na webové stránce.
  5. Za účelem ověření splnění předpokladů pro postup do druhého soutěžního kola a za účelem ověření dalších skutečností může být soutěžící provozovatelem kontaktován s žádostí o upřesnění či verifikaci jím poskytnutých informací. Na každou takovouto žádost je soutěžící povinen zareagovat nejpozději do dvou (2) dní od jejího odeslání provozovatelem, jinak může být z účasti v soutěži vyloučen.
 5. DRUHÉ KOLO SOUTĚŽE

  1. V druhém soutěžním kole budou vybraní soutěžící po celou dobu trvání druhého soutěžního kola sledovat vliv krmiva „Carnilove“ poskytnutého provozovatelem na domácí zvíře, včetně průběžného posuzování kondice, nálady a celkového prospívání domácího zvířete a včetně zhodnocení kondice domácího zvířete na začátku a na konci druhého soutěžního kola. Práva a povinnosti stran ohledně poskytování krmiva provozovatelem vybranému soutěžícímu a ohledně podávání krmiva domácímu zvířeti vybraným soutěžícím upravuje příloha č. 2 pravidel, jež tvoří nedílnou součást pravidel. Povinnosti vybraného soutěžícího ohledně průběžného posuzování kondice, nálady a celkového prospívání domácího zvířete po dobu trvání druhého soutěžního kola stanoví přílohu č. 2 pravidel, jež tvoří nedílnou součást pravidel.
  2. Za účelem ověření plnění pravidel v rámci druhého soutěžního kola a za účelem ověření dalších skutečností může být soutěžící provozovatelem kontaktován s žádostí o upřesnění či verifikaci jím poskytnutých informací. Na každou takovouto žádost je soutěžící povinen zareagovat nejpozději do dvou (2) dní od jejího odeslání provozovatelem, jinak může být z účasti v soutěži vyloučen.
 6. OBSAH VKLÁDANÝ SOUTĚŽÍCÍM

  1. Obsah (zejména texty, fotografie) ukládaný či zpřístupňovaný soutěžícím v rámci soutěže nesmí:
   1. být hanlivý, urážlivý, pomlouvačný, nactiutrhačný, neslušný, obscénní či zastrašující;
   2. být v rozporu s obecně závaznými právními předpisy či v rozporu s dobrými mravy, včetně rozporu s regulací v oblasti duševního vlastnictví a regulací v oblasti nekalé soutěže;
   3. jakýmkoli způsobem poškozovat dobré jméno provozovatele;
   4. propagovat výrobky, služby či podnik jiné osoby než provozovatele;
   5. neodpovídat tematickému zadání soutěže.
  2. V případě, že obsah vložený soutěžícím bude v rozporu s ustanovením čl. 1 pravidel, může provozovatel soutěžícího ze soutěže vyloučit.
  3. Soutěžící bere na vědomí, že provozovatel nenese v souladu s ustanovením § 5 zákona č. 480/2004 Sb., o některých službách informační společnosti a o změně některých zákonů (zákon o některých službách informační společnosti), ve znění pozdějších předpisů, odpovědnost za obsah informací ukládaných soutěžícím v rámci soutěže.
  4. Provozovatel je oprávněn (avšak nikoliv povinen) provádět preventivní kontrolu informací ukládaných nebo šířených soutěžícím v rámci soutěže. V případě, že by obsah těchto informací mohl porušit pravidla, obecně závazné právní předpisy nebo dobré mravy, je provozovatel oprávněn tyto informace smazat či zabránit jejich šíření a dále je provozovatelem oprávněn soutěžícího ze soutěže vyloučit. V případě, že v souvislosti s uložením nebo šířením informací uložených nebo šířených soutěžícím v rámci soutěže bude vůči provozovateli uplatňovat práva jakákoli třetí osoba, je provozovatel oprávněn neprodleně odstranit obsah informací uložených nebo šířených soutěžícím v rámci soutěže.
 7. LICENČNÍ UJEDNÁNÍ

  1. V případě, že soutěžící v rámci soutěže uloží či poskytne informace (fotografie a jiné nehmotné statky), které podléhají ochraně některým z práv k duševnímu vlastnictví (dále jen „dílo“), uděluje soutěžící zpřístupněním díla v rámci soutěže provozovateli bezúplatné oprávnění k výkonu práva dílo užít (licence), a to za podmínek níže uvedených.
  2. Licence k dílu je poskytována ke všem způsobům užití (včetně sdělování díla veřejnosti prostřednictvím internetu), a to v neomezeném množstevním a územním rozsahu. Dílo může být užito i ke komerčním účelům, včetně užití v rámci reklamy. Provozovatel může oprávnění tvořící součást licence zcela nebo zčásti poskytnout třetí osobě (podlicence). Provozovatel je oprávněn licenci k dílu postoupit třetí osobě. Provozovatel nabývá licenci k dílu okamžikem jeho uložení nebo šíření v rámci soutěže. Licence je poskytnuta na dobu sedmdesáti (70) let od okamžiku uložení nebo šíření díla v rámci soutěže. Provozovatel není povinen licenci využít.
  3. Provozovatel je oprávněn k úpravám, změnám či zpracování díla, k jeho zařazení do souboru a k jeho spojení s jiným autorským dílem (či počítačovým programem), přičemž k úpravám, změnám či zpracování díla může docházet i prostřednictvím třetích osob. V případě změn díla provedených provozovatelem (třetími osobami pověřenými provozovatelem) je provozovateli poskytnuta licence i k takto změněnému dílu. Provozovatel je oprávněn uvádět dílo na veřejnost pod svou obchodní firmou. V případě, že se jedná o nezveřejněné dílo, je provozovatel oprávněn k jeho zveřejnění.
  4. Soutěžící bere na vědomí a souhlasí s tím, že fotografie a texty uložené soutěžícím v rámci webové stránky mohou být provozovatelem nahrávány také na sociální síť Facebook.com provozovanou společností Facebook, Inc., se sídlem 1601 Willow Road Menlo Park, CA 94025.
 8. VÝHRY (CENY) A JEJICH VÝHERCI

  1. Výhry (ceny) v soutěži jsou následující:
   1. po dobu trvání druhého kola soutěže obdrží všichni vybraní soutěžící 2x 12 kg suchého krmiva Carnilove dle volby vybraného soutěžícího;
   2. vybraní soutěžící, kteří nebudou ze soutěže vyloučeni, obdrží po skončení soutěže také 3x 12 kg suchého krmiva Carnilove dle volby vybraného soutěžícího.
  2. Výhru (cenu) v soutěži získává každý vybraný soutěžící, který nebude ze soutěže vyloučen provozovatelem (pro porušení pravidel v druhém soutěžním kole).
 9. PŘEDÁNÍ VÝHER (CEN)

  1. Předání výher (cen) může proběhnout veřejně, a to za konkrétních podmínek stanovených provozovatelem a v souladu s jeho pokyny. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, je povinen pro veřejné předávání výher (cen) poskytnout nezbytnou součinnost, včetně vystavení písemného potvrzení o předání výhry (ceny) ve znění připraveném provozovatelem.
  2. Jestliže výherce výhru (cenu) odmítne, právo výherce na výhru (cenu) a jeho účast v soutěži zanikají. Právo na výhru (cenu) zaniká též výherci, jehož z účasti na soutěži vyloučil provozovatel.
  3. Provozovatel si vyhrazuje právo nahradit deklarované výhry (ceny) výhrami obdobného typu a odpovídající hodnoty a/nebo změnit podmínky předávání výher (cen).
 10. OCHRANA OSOBNÍCH ÚDAJŮ A ZASÍLÁNÍ OBCHODNÍCH SDĚLENÍ

  1. Ochrana osobních údajů soutěžícího je poskytována zákonem č. 101/2000 Sb., o ochraně osobních údajů, ve znění pozdějších předpisů, a to následovně.
  2. Soutěžící souhlasí se zpracováním poskytnutých osobních údajů provozovatelem, a to pro účely konání soutěže (včetně vyhodnocení soutěže) a pro účely zasílání obchodních sdělení a jiných propagačních materiálů soutěžícímu. Budou zpracovávány následující osobní údaje soutěžícího: jméno, příjmení, adresa elektronické pošty, adresa bydliště, telefonní číslo a informace o domácím zvířeti (dále jen „osobní údaje“).
  3. Osobní údaje budou zpracovávány v elektronické podobě automatizovaným způsobem nebo v tištěné podobě neautomatizovaným způsobem. Osobní údaje mohou být spojovány s jinými údaji.
  4. Soutěžící je povinen uvést správně a pravdivě všechny osobní údaje. Soutěžící je povinen oznámit provozovateli bez zbytečného odkladu jakékoli změny v osobních údajích.
  5. Soutěžící souhlasí s tím, že osobní údaje mohou být zpřístupněny také třetím osobám, zejména pak osobám tvořícím s provozovatelem koncern. Zpracováním osobních údajů soutěžícího může provozovatel pověřit třetí osobu, jakožto zpracovatele.
  6. Osobní údaje soutěžícího budou zpracovávány po dobu deseti (10) let od skončení doby trvání soutěže, a to bez ohledu na dobu trvání soutěže.
  7. Soutěžící potvrzuje, že jím poskytnuté osobní údaje jsou přesné a úplné a že byl poučen o tom, že se z jeho strany jedná o dobrovolné poskytnutí osobních údajů.
  8. V případě, že by se soutěžící domníval, že provozovatel nebo zpracovatel provádí zpracování osobních údajů, které je v rozporu s ochranou soukromého a osobního života soutěžícího nebo v rozporu se zákonem, zejména jsou-li osobní údaje nepřesné s ohledem na účel jejich zpracování, může požádat provozovatele nebo zpracovatele o vysvětlení anebo požadovat, aby provozovatel nebo zpracovatel odstranil takto vzniklý stav.
  9. Požádá-li soutěžící o informaci o zpracování svých osobních údajů, je mu provozovatel povinen tuto informaci předat. Provozovatel má právo za poskytnutí informace podle předchozí věty požadovat přiměřenou úhradu nepřevyšující náklady nezbytné na poskytnutí informace.
  10. Soutěžící souhlasí se zasíláním informací souvisejících se soutěží na svou elektronickou adresu a dále souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na tuto adresu. Soutěžící souhlasí se zasíláním obchodních sdělení na jeho elektronickou adresu i ze strany třetích osob, kterým bude tato jeho elektronická adresa poskytnuta.
 11. DALŠÍ USTANOVENÍ

  1. Pravidla jsou po dobu trvání soutěže zveřejněna na webové stránce. Pravidla jsou taktéž uložena v tištěné podobě u provozovatele.
  2. Provozovatel si vyhrazuje právo kdykoliv změnit pravidla, soutěž odložit, přerušit nebo soutěž bez náhrady zrušit.
  3. Provozovatel tímto nepřebírá vůči soutěžícím žádné jiné závazky a tímto nemají právo na jakákoliv jiná plnění než uvedená v pravidlech.
  4. Nedílnou součást pravidel tvoří:
   1. Příloha č. 1 - Požadavky na domácí zvířata;
   2. Příloha č. 2 - Poskytování krmiva provozovatelem vybranému soutěžícímu a jeho podávání domácímu zvířeti a povinnosti vybraného soutěžícího ohledně průběžného posuzování kondice, nálady a celkového prospívání domácího zvířete.
  5. Soutěžící, který získá výhru (cenu) v soutěži, dává provozovateli soutěže v souladu s ustanovením § 84 a § 85 zákona č. 89/2012 Sb., občanský zákoník, souhlas s pořízením a užitím své podobizny, svých písemných projevů, obrazových snímků a obrazových i zvukových záznamů týkajících se jeho osoby nebo jeho projevů osobní povahy pořízených provozovatelem v souvislosti s pořádáním soutěže či předáváním výher (dále jen „snímek“) pro komerční účely na všech komunikačních médiích bez ohledu na jejich povahu a určení všemi obvyklými způsoby, s jejich následnou úpravou a s jejich případným spojením s jinými díly nebo zařazením do souborného díla. Soutěžící uděluje provozovateli tento souhlas bez věcného, časového, množstevního a územního omezení. Tento souhlas se vztahuje i na třetí osoby, kterým provozovatel snímek v souladu s jeho určením poskytne.

V Praze dne 3/2/2017

VAFO PRAHA, s.r.o.


Příloha č. 1 – Požadavky na domácí zvířata

 • Do soutěže může být přihlášen dospělý pes ve věku 3-6 let.
 • Pohlaví: fena i pes.
 • Vítány jsou i feny těsně po odstavu štěňat.
 • Zvíře nesmí vykazovat známky klinického onemocnění, mělo by být tedy do jisté míry zdravé, bez problémů se zuby, žaludkem či klouby.
 • Zvíře nesmí být na dietě, nesmí být tedy krmeno žádným dietetickým krmivem, nebo být na speciální dietě doporučené veterinářem.
 • Pro specifika krmiva Carnilove uvítáme i psy alergické na kuřecí nebo drůbeží nebo psy s intolerancí na lepek.
 • Vítáni jsou také psi v dlouhodobé zátěži (psi zvyklí běhat denně 5 a více km bez přestávky).

Příloha č. 2 – Poskytování krmiva provozovatelem vybranému soutěžícímu a povinnosti soutěžícího ohledně podávání krmiva domácímu zvířeti a průběžného posuzování kondice a celkového prospívání zvířete.

Každý zájemce o účast v soutěži (dále též jen jako „Výzva“) vyplňuje registrační formulář, kde vybírá variantu krmiva Carnilove, na kterou by rád při „Výzvě“ přešel, v případě, že by byl do „Výzvy“ vybrán. Dále vybírá variantu krmiva, se kterou by chtěl krmit po skončení „Výzvy“.

Každý, kdo bude do „Výzvy“ vybrán, bude kontaktován emailem. Následně musí do 2 dnů svou účast ve „Výzvě“ potvrdit. Na základě potvrzujícího emailu mu bude na adresu, kterou při registraci uvedl odesláno krmivo Carnilove, kterým bude v rámci „Výzvy“ 2 měsíce krmit.

Vybraný soutěžící musí být schopen sledovat celkový příjem krmiva za celé dva měsíce. Měl by být schopný sledovat zvíře po celé dva měsíce a posuzovat kondici, náladu a celkové prospívání zvířete. Měl by být schopen zhodnotit kondici zvířete na začátku a na konci Výzvy.

Po dobu testování krmiva Carnilove bude zvíře krmeno výhradně poskytnutým krmivem Carnilove. Majitel psa zaručuje, že při výcviku a výchově psa v průběhu testování Carnilove bude používat pouze pamlsky a odměny, které má vyzkoušeny a které u psa nezpůsobují zdravotní problémy. Majitel by též neměl dokrmovat psa lidskou stravou.

1. Pokyny k vyplňování pravidelných statusů

Parťákův status budete vyplňovat celkem 5x během 2 měsíců. Na začátku Výzvy tzv. startovací údaje (den před tím, než začnete přecházet na krmivo Carnilove), poté každých 14 dní.

Tedy po 14 dnech (zde přecházíte na krmivo Carnilove), po 28 dnech (už byste měli krmit jen krmivem Carnilove), po 42 dnech a po 56 dnech.

Každých 14 dní od nás očekávejte připomínku (e-mail, kterým vám nenápadně připomeneme, že je čas na vyplnění statusu). Nový status se snažte vyplnit vždy do 5 dnů od obdržení e-mailu.

Po přihlášení do profilu svého psa uvidíte panely, které představují vždy jeden status (14 denní periodu, kromě startovacích údajů). Ne všechny panely budou přístupné. Přístupný bude vždy pouze aktuální panel. Tak jak budete postupně vyplňovat, se budou jednotlivé statusy zobrazovat vyplněné vedle sebe pro porovnání.

U každého statusu budete vždy hodnotit nebo vyplňovat 8 položek s možností vlastního komentáře:

Aktuální foto zvířete

Psa foťte vždy pokud možno na stejném místě, za stejných světelných podmínek a ve stejnou denní dobu. Nejlépe před světlou stěnou bez vzoru, bez lesku, při standartním pokojovém osvětlení, pes by měl stát z boku, aby byla vidět silueta psa. Foťte z úrovně psa, nefoťte tedy z horního pohledu. Maximální velikost fotografie je 5 MB.

Kvalitu výkalů (Hodnoťte jako ve škole, dle subjektivního dojmu a vlastní zkušenosti)

 • 1 – výkaly tuhé, kompaktní, dají se lehce sbírat
 • 2 – výkaly měkké, ale drží tvar, dají se sebrat
 • 3 – výkaly měkké, ale stále tvarované, při sbírání se „mazají“
 • 4 – výkaly v podobě „cákanců“, nedrží tvar
 • 5 – pes má průjem

Krmnou dávku na den v gramech (průměr za poslední hodnocené období)

Ochotu příjmu krmiva

 • Výrazně chutná (svou porci sní rychleji než obvykle)
 • Chutná jako doposud (beze změny)
 • Chutná méně než obvykle (nakonec krmivo sní)
 • Krmivo zcela odmítá

Kondici zvířete

 • Nadváha (Žebra nejsou viditelná a hmatná, břicho je vzadu zakulacené: po dobu 3 týdnů snižte krmnou dávku o 15 % a pak znovu porovnejte. Pravidelně kontrolujte.)
 • Ideální tělesná kondice (Žebra jsou viditelná a hmatná, břicho je vzadu vtažené: zachovejte stávající krmnou dávku. Pravidelně kontrolujte.)
 • Podváha (Boky a žebra jsou silně zřetelná: po dobu 3 týdnů zvyšte krmnou dávku o 15 % a pak znovu porovnejte. Pravidelně kontrolujte.)

Osvalení - Hodnoťe celkové osvalení zvířete

 • Výrazné zlepšení osvalení, viditelný nárůst svalové hmoty
 • Stav beze změny
 • Úbytek svalů, kondice těla se dá nazvat „suchá“

Srst a kůži - Hodnoťte dle subjektivního dojmu a znalosti zvířete.

 • Srst je viditelně kvalitnější a lesklejší
 • Srst je beze změny
 • Srst se viditelně zhoršila (suchá, mastná, s lupy apod.)

Psychickou pohodu zvířete - Hodnoťte dle subjektivního dojmu a znalosti zvířete.
+ (změna k lepšímu); 0 (beze změny); - (změna k horšímu)

2. Jak přecházet na nové krmivo

Přechod musí být postupný. V průběhu asi 7 – 10 dnů se krmivo původní i nové míchají tak, že se postupně snižuje podíl krmiva původního a zvyšuje se podíl krmiva nového. Pokud se vyskytnou nějaké problémy, nejčastěji změna kvality výkalů, několik dnů se přestane podíl nového krmiva zvyšovat a v přechodu se pak pokračuje až po vymizení problémů. Na nové krmivo, byste tedy měli pozvolna přejít během 14 dnů. Přechod na nové krmivo je však individuální a může trvat i o něco déle, max. 3 týdny. Celková dávka nového krmiva na den by pak měla odpovídat množství uvedenému v krmnému návodu na obalu vámi vybraného produktu Carnilove.

3. Možné problémy, které se mohou vyskytnout při přechodu na nové krmivo

Nejčastěji se objeví řídké výkaly, někdy až průjem. Dočasná změna výkalů, při přechodu na nové krmivo, je normální a zvíře nijak neohrožuje na životě. Pokud by však např. průjem přetrvával déle je nutné nové krmivo nepoužívat a vyměnit jej za jiné. Může se projevit citlivost nebo alergie na nové krmivo. V takovém případě neváhejte kontaktovat našeho výživového specialistu Martina Kváše; email.: martin.kvas@vafo.cz, do předmětu zprávy napište Carnilove výzva – jméno psa – výživový problém.

4. Kdy a jak upravovat krmnou dávku nového krmiva v průběhu proměny

Krmnou dávku je nutné upravovat podle kondice pejska. Pokud by pejsek na novém krmivu viditelně hubnul/tloustnul (což v případě Carnilove nepředpokládáme), je nutné krmnou dávku zvýšit/snížit podle potřeby. Kondici psa ohodnotíte dle následujících znaků.

 • Nadváha
  Žebra nejsou viditelná a hmatná, břicho je vzadu zakulacené: po dobu 2 týdnů snižte krmnou dávku o 15 % a pak znovu porovnejte. Pravidelně kontrolujte.
 • Ideální tělesná kondice
  Žebra jsou viditelná a hmatná, břicho je vzadu vtažené: zachovejte stávající krmnou dávku. Pravidelně kontrolujte.
 • Podváha
  Boky a žebra jsou silně zřetelná: po dobu 2 týdnů zvyšte krmnou dávku o 15 % a pak znovu porovnejte. Pravidelně kontrolujte.

5. Výměna krmiva během 2 měsíčního programu, pokud zvířeti nebude chutnat

V případě, že se vám nepodaří během 14 dnů přejít na nové krmivo Carnilove z důvodu, že pes krmivo odmítá, předchozí krmivo vyjídá a nové nechává na misce, obraťte se prosím na našeho výživového specialistu Martina Kváše, email.: martin.kvas@vafo.cz, do předmětu zprávy napište Carnilove výzva – jméno psa - změna krmiva.

Příloha č. 3 – Odmítání krmiva nebo časté změny krmiva – technika krmení

Odmítání potravy je u psa velmi často projev sociálního chování. Projevy poruch příjmu potravy jsou většinou pro pejsky nejlepší cestou, jak s páníkem "manipulovat", jak si na něm vynutit splnění svých přání. Pokud se nepoužije správná technika krmení psa, páník „plní pokyny“ svého psa a dostává se tak vůči psovi do podřízeného postavení. Z krmení je nutné udělat obřad. Misku, ze které pejsek normálně jí, je nutné mít schovanou tak, aby pejsek k ní normálně neměl přístup, ale aby věděl, kde se miska nachází a bere-li se miska, bude se jíst. Pes by měl jíst tam, kde normálně jí i rodina, aby si pejsek jídlo spojil i s příslušným prostorem.

Pejsek by v průběhu přípravy jídla měl být u vás a měl by vše sledovat. Po naplnění misky se minutku, dvě páník věnuje něčemu úplně jinému. Pejsek si nesmí být jist, že je jídlo určeno právě pro něj. Po chvilce páník vezme misku do rukou, drží jí před sebou a nechá pejska sednout před sebe. Pejsek by v té chvíli měl být soustředěn na misku. Pokud se soustředí, dostane povel "můžeš" a misku se mu dá. Pokud se pustí do jídla, je vše OK. Pokud nezačne jíst, nebo se "ofrňuje", páník misku pejskovi asi za 30 vteřin vezme, schová jí a pejska začne ignorovat. Točí se k němu zády, žádný pohled, žádné oslovení.

Toto "vyloučení ze smečky" je pro pejska vážný trest a signál, že se páník zlobí. Předchozím postupem se dá pejskovi najevo, že se s ním páník dělí o SVOU potravu, což je pro psa nejvyšší odměna. Odmítnutí odměny je vážný prohřešek proti "kázni" ve smečce. Asi po dvou, třech minutách dostane pejsek povel, který splní a může být za to odměněn. Jako odměna se používají granulky, kterými má být pejsek krmen. Poté se celý postup opakuje. Tak se pejsek brzy naučí jíst to, co se mu předloží. Stejným způsob krmení musí používat všichni, kdož pejska krmí.